วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550


ประติมากรรมตกแต่ง โดย นายสุรศักดิ์ เจริญวงศ์
ประติมากรรมตกแต่ง เป็นงานประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ ตั้งแต่สถา-ปัตยกรรมจนถึงประณีตศิลป์ที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม ความโอ่อ่า อลังการ ส่งเสริมให้ศิลปสถานและศิลปวัตถุเหล่านั้นแสดงเอกลักษณ์และความเป็นไทยมากขึ้น ประติมากรรมตกแต่งเหล่านี้แบ่งออกตามลักษณะหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยได้ ๓ ประเภทคือ๑. ประติมากรรมลวดลาย๒. ประติ-มากรรมตกแต่งสะท้อนความเชื่อ๓. ประติมา-กรรมเล่าเรื่อง


ประติมากรรมสะท้อนความเชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น: