วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ประติมากรรม

ยุคของประติมากรรมไทย
ตามหลักฐานที่พบในประเทศไทยส่วนมากจะพบประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทะศาสนามากกว่าประติมากรรมประเภทอื่น การแบ่งยุคสมัยของประติมากรรมจึงยึดรูปแบบของประติมากรรมพุทะศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธรูปเป็นหลัก และอาศัยการแบ่งยุคสมัยของศิลปไทยที่ใช้พุทธศิลป์เป็นแนวทาง เพราะศิลปวัตถุที่มีให้ศึกษาค้นคว้าได้มาก ฉะนั้นการแบ่งยุคสมัยของประติมากรรมไทยต่อไปนี้จะแบ่งตามแนวทางที่ผู้รู้ได้จำแนกไว้ ยุคสมัยของประติมากรรมไทยในลักษณะนี้คือ ประติมากรรมยุคก่อนไทยและประติมากรรมไทย

ประติมากรรมก่อนไทย
ประติมากรรมไทย1
ประติมากรรมไทย2
ประติมากรรมสมัยอู่ทอง
ประติมากรรมสมัยสุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น: