วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร

วิชาชีพพยาบาลนั้นเป็นอาชีพซึ่งต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคทั้งทางกายและจิตใจ ซึ่งในการทำหน้าที่ของพยาบาลที่ดีนั้น ในการปฎิบัติงานเพื่อดูแลผู้ป่วยแต่ละราย เราต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ ....ศาสตร์ก็คือความรู้ต่างๆ ที่ได้รับรู้มาอย่างถูกต้องว่าควรจะปฏิบัติกับผู้ป่วยเช่นไร ถึงจะทำให้เขามีอาการดีขึ้นและหายป่วยสามารถกับไปใช้ ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยแต่ละราย เราจะอาศัยเพียงศาสตร์ อย่างเดียวมิได้พึงระลึกไว้เสมอว่าผู้ป่วยแต่ละรายเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วย ต่างมีความกลัวตายกลัวการเจ็บปวด และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ดั้งนั้นในการให้การพยาบาลผู้ป่วยต้องเข้าใจ ความรู้สึกของผู้ป่วย ว่าอยู่ในสภาวะใด มีความวิตกกังวลอะไร เราควรจะให้การพยาบาล อย่างไร เช่น ในการทำแผลผู้ป่วยถ้าเราใช้เพียงศาสตร์อย่างเดียวในการพยาบาลผู้ป่วย เรา ก็เพียงแต่ทำแผลตามลำดับขั้นตอน ก็คือเสร็จเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วในการทำแผลผู้ป่วย เรา ต้องใช้ศิลป์ไปด้วย ต้องพูดคุย ลดความวิตก ทำแผลด้วยความนิ่มนวล รับรู้ถึงความรู้สึก เจ็บปวดเช่นเดียวกับผู้ป่วย นอกจากนี้จะต้องมีคุณภาพตามศาสตร์ที่ได้เรียนมา และใช้ให้ สอดคล้องกับการพยาบาลผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนก็ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ที่ต่างกัน เพราะผู้ป่วยแต่ละรายก็มีปัญหาที่ต่างกัน ความรู้สึก การรับรู้ก็ต่างกันทำให้เห็นได้ว่า สุนทรียศาสตร์มีความจำเป็นมากในวิชาชีพพยาบาล ที่จะทำให้ การ พยาบาลผู้ป่วยแต่ละรายให้ได้คุณภาพและเกิดความพึงพอใจกับผู้ป่วย

ไม่มีความคิดเห็น: